Abhishek Daiya
  • Investor

  • Senior Manager at Ola
  • Senior Manager at Ola | IIM Calcutta
  • Bangalore, India