Bugra Akyildiz
  • Investor

  • Senior Machine Learning Engineer
  • Senior Machine Learning Engineer
  • New York, USA